Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Kompetenceudviklingsportalerne ApS, cvr-nr. 41408170, Rosenvængets Allé 25, 2100 København Ø, tlf.nr. 22 80 60 56, info@kursus-kompagniet.dk; er dataansvarlig for oplysninger, vi modtager i forbindelse med driften af vores virksomhed i forhold til kunder og leverandører.

Vores kontaktoplysninger er tlf.nr. 22 80 60 56 og mailadresse info@speakerslounge.dk.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på mailadresse info@speakerslounge.dk.

Formål og retsgrundlag

Kompetenceudviklingsportalerne ApS driver virksomhed indenfor hovedområderne uddannelse og udvikling og indgår således aftaler med kunder og leverandører, ligesom Kompetenceudviklingsportalerne ApS afgiver tilbud til kunder og deltager i udbud. De personoplysninger, der behandles, vedrører tillige enhver fysisk person, der repræsenterer kunden eller leverandøren, herunder disses medarbejdere samt modtagere af tilbud, herunder i forbindelse med deltagelse i udbud.

Formålet med behandlingen af personoplysningerne omfatter kundens og leverandørens kontraktforhold med Kompetenceudviklingsportalerne ApS, herunder i forbindelse med tilbudsgivning og dialog om ydelser, og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er således Kompetenceudviklingsportalerne ApS’ indgåelse, forhandling og opfyldelse af kontraktforhold, blandt andet i forbindelse med uddannelse og udvikling af kunden og dennes medarbejdere.


Kategorier af personoplysninger

Som led i kunde- og leverandøradministrationen behandler Kompetenceudviklingsportalerne ApS personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, e-mail, adresse, telefon og mobilnummer, cvr-nr., bankoplysninger. Behandlingen af personoplysningerne vil kun finde sted, i det omfang det er nødvendigt for varetagelsen af en berettiget interesse for kunden, leverandøren eller Kompetenceudviklingsportalerne ApS i forbindelse med den generelle kunde- og leverandøradministration, herunder de kontraktlige forpligtelser mellem parterne.

Modtagere af personoplysninger

Kompentenceudviklingsportalerne ApS stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Kompetenceudviklingsportalerne ApS videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at varetage kundens og leverandørens interesser. De typiske modtagere af personoplysninger vil være tredje parter, som f.eks. transportører, konsulenter, offentlige myndigheder, hoteller, kursuscentre, herunder selvejende undervisningsinstitutioner, hvis det er påkrævet efter lovgivningen, at personoplysninger skal videregives, eller hvis det er nødvendigt for varetagelsen af en berettiget interesse for kunden, leverandøren eller Kompetenceudviklingsportalerne ApS.

Kompetenceudviklingsportalerne ApS overlader personoplysninger til systemleverandører i henhold til databehandlingsaftaler med det formål at bruge it-systemer.


Opbevaringsperiode

Kompetenceudviklingsportalerne ApS opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket normalt afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der ikke er en relevant interesse, vil opbevaringen ske i indtil 5 år.

De registreredes rettigheder

De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

  • Ret til at få indsigt i de oplysninger der behandles
  • Ret til at få urigtige oplysninger rettet
  • Ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger inden tidspunktet for dens almindelige generelle sletning
  • Ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,
  • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod ellers lovlige behandling af oplysningerne, og
  • Ret til at modtage de registrerede oplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overført personoplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring.

Sikkerhed

Kompetenceudviklingsportalerne ApS har vedtaget regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, som beskytter personoplysningerne mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kompetenceudviklingsportalerne ApS udvikler løbende sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at systemerne er sikre og beskyttede.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, som resulterer i en for kunden eller leverandøren høj risiko for it-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller væsentlig ulempe, vil Kompetenceudviklingsportalerne ApS hurtigst muligt give meddelelse om sikkerhedsbruddet.

--oo00oo--

Henvendelser om at få adgang til data, få dem rettet eller slettet eller om indsigelser mod Kompetenceudviklingsportalerne ApS’ databehandling, vil blive besvaret hurtigst muligt og senest 1 måned efter modtagelsen af henvendelsen. Klager over Kompetenceudviklingsportalerne ApS’ behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K tlf. 33193200 eller via e-mail: dt@datatlsynet.dk